Πολιτική Ποιότητας


Η Διοίκηση του «Α.Σ ΠΕΛΛΑΣ» έχει ως θεμελιώδη πολιτική, τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, τόσο για τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και για τον τρόπο πού η ίδια λειτουργεί. Πρωταρχικός στόχος του Συνεταιρισμού αποτελεί η παραγωγή προϊόντων που βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τα στάνταρ ποιότητας που έχει θεσπίσει η επιχείρηση και οι πελάτες μας καθώς και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας  και των ιδιωτικών προτύπων ISO 9001, ISO 22000, BRC  & IFS για τη υγεία, την ασφάλεια,την ποιότητα, την υγιεινή, την σταθερότητα καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  Η ασφάλεια, η υγιεινή και η  προάσπιση της άμυνας των προϊόντων από εξωτερικές ενέργειες θεωρείται ως η ελάχιστη δέσμευση του συνεταιρισμού έναντι των πελατών της.


Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου ο Συνεταιρισμός:

  • Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν την δραστηριότητά του.

  • Παρέχει όλους τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος και διέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών του.

  • Δεσμεύεται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε καθώς και τους κανονισμούς της νομοθεσίας της χώρας που αποστέλλονται τα προϊόντα μας για την ασφάλεια & νομιμότητα των τροφίμων και το περιβάλλον.

  • Ενημερώνει και εκπαιδεύει όλο το προσωπικό του για την εκτέλεση της εργασίας τους, τους κανόνες υγιεινής και ορθής βιομηχανικής πρακτικής.

  • Διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του, θέτοντας σκοπούς και στόχους που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την λειτουργία των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού.