Περιβαλλοντική Πολιτική


Στον Aγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας πιστεύουμε ότι ευθύνη μας δεν είναι μόνο να παρέχουμε εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη συνολική κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Σε αυτό το πνεύμα, έχουμε αναπτύξει ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα μέσω του οποίου επιδιώκουμε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο του κοινωνικού μας προγράμματος αυτού, έχουμε υλοποιήσει μια σειρά από στοχευμένες δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων μας, μέσω των οικολογικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.


Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Α.Σ Πέλλας


Εκτός από τη συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε και της ελληνικής νομοθεσίας, εφαρμόζουμε μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων όπως:

• Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

• Ανακύκλωση του νερού ψύξης.

• Ανακύκλωση για μέταλλα, γυαλί και τα απορρίμματα    χάρτου.

• Παρακολούθηση των καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση νερού για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

• Μείωση των διεργασιών αποβλήτων, της ενέργειας και τη χρήση των πόρων.