ΔΑΝΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ: Διευκρινίσεις ΑΤΕbank (1-/-0/2011 - 06)


Σε ανακοίνωσή της η ΑΤΕ διευκρινίζει ότι όσοι δανειολήπτες επιθυμούν επιστροφή δόσεων που παρακρατήθηκαν, μπορούν να τους επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά, αφού πρώτα καταθέσουν τη σχετική αίτηση.
Η ανακοίνωση της ΑΤΕ
ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση οφειλών Κεφαλαίων Κίνησης πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»
Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθμ.59846/Β.2461 ΦΕΚ Β 2015/27-12-2010) παρέχεται η δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης εγγύησης από την 25η Δ/νση του ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.) ρύθμισης των δανείων Κεφαλαίων Κίνησης που είχαν χορηγηθεί σε Πτηνο-κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις (Κωδ. Προϊόντων 61502 και 61503) των δόσεων που έπρεπε να καταβληθούν την 31/12/2010 (δηλ της μη καταβληθείσας δόσης του 2008 και της δόσης του 2010) καθώς και της ενήμερης δόσης του 2009 και του υπόλοιπου άληκτου κεφαλαίου, με λογιστικό 31/12/2010.
Η διάρκεια της ρύθμισης θα είναι 6ετής με καταβολή της πρώτης δόσης την 31/12/2011.
Οι τόκοι του δανείου ρύθμισης θα επιδοτούνται κατά 50% (το υπόλοιπο 50% επιβαρύνει τον πιστούχο) με την προϋπόθεση ότι οι δανειοδοτούμενοι θα καταβάλουν εξ ιδίων εμπρόθεσμα το τμήμα των τόκων που τους αναλογεί.
Περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν επιθυμούν την ένταξη τους στη Ρύθμιση διατηρούν το υφιστάμενο πλαίσιο σε ότι αφορά την επιδότηση του επιτοκίου (δηλ. 100%) και την διάρκεια αποπληρωμής των δανείων.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η 31-03-2011.
Με την λήψη της παρούσας τα Καταστήματα τα οποία έχουν χορηγήσει τέτοια δάνεια θα πρέπει να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα ρύθμισης καθώς και για τους νέους όρους αποπληρωμής του δανείου με ιδιαίτερη έμφαση στη αλλαγή της επιδότησης του επιτοκίου.
Δανειολήπτες που επιθυμούν, μετά την σχετική ενημέρωση, την ένταξή τους στη ρύθμιση, που συνεπάγεται μείωση της επιδότησης των τόκων κατά 50%, θα πρέπει να καταθέσουν την συν/νη Αίτηση κατά περίπτωση.
Επίσης δανειολήπτες που επιθυμούν επιστροφή δόσεων που παρακρατήθηκαν μέσω πάγιας εντολής μπορούν να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά, με επανεμφάνιση των δόσεων στους υφιστάμενους λογαριασμούς, αφού πρώτα κατατεθεί αίτηση του πιστούχου για ένταξη των οφειλών του στη νέα ρύθμιση.
Αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της ρύθμισης θα δοθούν με σχετική Εγκύκλιο μετά την έκδοση και της Απόφασης Εγγύησης από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών.