Σύστημα αναδιάρθρωσης καπνού… (1-/-0/2011 - 13)


Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναδιάρθρωσης Εκμεταλλεύσεων σε περιοχές καπνοπαραγωγής, μέσω του Μέτρου 144

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής A’ δόσης των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 220.000.000 ευρώ.

Το μέτρο 144 με τίτλο «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ)», υπάγεται στην ομάδα μέτρων που κατευθύνονται προς τις περιοχές καπνοπαραγωγής. Στόχος του είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας, μέσω μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011, 2012, 2013.

 Δικαιούχοι του μέτρου είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η έδρα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης (όπως προσδιορίζεται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) βρίσκεται εντός καπνοπαραγωγικής περιοχής και οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής α’ δόσης, συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

·     Οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί από το 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε σύγκριση με το 2009 και η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό,

·     Ενεργοποίησαν το 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας και δε θα τα μεταβάλλουν ουσιαστικά κατά την περίοδο 2010-2013,

·     Καταθέτουν τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής τους, περιλαμβανομένης και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας.

Η οικονομική στήριξη μέσω του μέτρου 144 καταβάλλεται με τη μορφή φθίνουσας, κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, ως ακολούθως:

·     Το έτος 2011 καταβάλλεται το 25% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009. Το ποσόν αυτό δε μπορεί να υπερβεί τα 4.500 €.

·     Το έτος 2012 καταβάλλεται το 17% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009. Το ποσόν αυτό δε μπορεί να υπερβεί τα 3.000 €.

·     Το έτος 2013 καταβάλλεται το 8% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 200. Το ποσόν αυτό δε μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ΕΥΡΩ.

 Η υποβολή των αιτήσεων είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά από οποιονδήποτε υπολογιστή, στις διευθύνσεις http://www.opekepe.gr (‘‘Σύστημα Αναδιάρθρωσης Καπνού’’) και http://www.agrotikianaptixi.gr.

 Ο διοικητικός έλεγχος του επιχειρηματικού σχεδίου και του εν δυνάμει δικαιούχου, καθώς και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο τέλος της υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει αν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος του μέτρου.

 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η 7η Μαρτίου 2011.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ανατρέξουν και στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1)  Ενεργοποίηση κατά το έτος 2009, από τον υποψήφιο, εκτατικών δικαιωμάτων, τα οποία προέρχονται από τον καπνό
2 ) Μείωση των άμεσων ενισχύσεων του υποψηφίου από το 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σχέση με το έτος    2009, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Καν. 73/2009. (η μείωση προέρχεται αποκλειστικά από τα εκτατικά δικαιώματα   που προέρχονται από τον καπνό)
3 ) Ο υποψήφιος κατέχει γεωργική εκμετάλλευση, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε περιοχή καπνοπαραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
4 ) Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, κατά τα έτη 2009 και 2010
5 ) Ο υποψήφιος κατέχει και ενεργοποιεί, κατά το έτος 2010, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό
6 ) Ο υποψήφιος δεν έχει ενταχθεί, ως δικαιούχος, στο πρόγραμμα της πρόωρης συνατξιοδότησης
7 ) Ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στο αρχείο των απενταγμένων διαδόχων δικαιούχων του προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό

 
Επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν:

aγ) από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών(ΟΠΕΚΕΠΕ) www.opekepe.gr
b) στα τηλέφωνα: 2105275231, 2105275271 και 2105275230
c) για τεχνικά προβλήματα στείλτε  email στο kapnos144@opekepe.gr