Άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ για τη ντομάτα ζητά από τις οργανώσεις – μέλη της η ΠΑΣΕΓΕΣ (5-/-0/2010 - 25)


Την άμεση εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ από τις συνεταιριστικές οργανώσεις που ασχολούνται με την παραγωγή οπωροκηπευτικών ζητά αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο, με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον», ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γ. Τσιφόρος.

«Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων του τομέα αρμοδιότητάς σας», επισημαίνει ο κ. Τσιφόρος, διαβιβάζοντας για άλλη μία φορά, συνημμένα Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ με αρ. πρ. 271172/23.4.2010 σχετικά με την «Μεταποίηση τομάτας για το καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2010», η οποία έχει ως εξής:

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:  «Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της τομάτας που παραδίδεται    για μεταποίηση».

 

Αναφορικά με το θέμα και ενόψει έκδοσης τροποποιητικής απόφασης της Κ.Υ.Α. αριθμ. 278486/05.03.2008 (ΦΕΚ 367/Β΄/05.03.2008), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στο πλαίσιο των εθνικών μας επιλογών σε εφαρμογή του άρθρου 51 και 66 του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009, η συνδεδεμένη ενίσχυση για τις τομάτες που παραδίδονται για μεταποίηση από 01.01.2011 θα ενταχθεί στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.

2. Ειδικά για το τρέχον έτος 2010 και όσον αφορά τις συμβάσεις μεταποίησης:

α) Επιτρέπεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για αύξηση των προς παράδοση ποσοτήτων από τα δηλωμένα αγροτεμάχια και μέχρι 20% κατ΄ ανώτατο όριο της αρχικά συμφωνηθείσας ποσότητας.

Η συμπληρωματική σύμβαση μεταποίησης θα υπογράφεται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

β) Στη συνημμένη κατάσταση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ και όσον αφορά τη δηλούμενη έκταση, θα πρέπει να αναγράφεται και ο 13ψήφιος κωδικός αριθμός κάθε αγροτεμαχίου.

γ) Καθιερώνεται ενιαίος τύπος σύμβασης μεταποίησης αρχικής και συμπληρωματικής που περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τους όρους που αναφέρονται στα συνημμένα παραρτήματα I και II.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την θεώρηση της σύμβασης να ελέγχεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. ότι συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον οι αναφερόμενοι όροι στα εν λόγω υποδείγματα.

3. Για την εξασφάλιση της πληρωμής της αξίας της πρώτης ύλης που θα παραδώσουν οι γεωργοί για μεταποίηση το έτος 2010, προβλέπονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

α) οι εγκεκριμένοι μεταποιητές οφείλουν να εκδώσουν εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού που αντιστοιχεί κατ΄ εκτίμηση στην αξία της παραδοτέας πρώτης ύλης, που έχει συμφωνηθεί στην σύμβαση μεταποίησης.

Στην περίπτωση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης μεταποίησης απαιτείται έκδοση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής τράπεζας για το ποσό που αντιστοιχεί στην επιπλέον ποσότητα που θα παραδοθεί για μεταποίηση.

Οι εν λόγω εγγυητικές επιστολές παραδίδονται στην αντισυμβαλλόμενη Ο.Π. το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή των ως άνω αναφερόμενων συμβάσεων και επικυρωμένα αντίγραφα τους, αποστέλλονται στην Δ/νση Μ.Τ.&Π.Ε. του ΥΠ.Α.Α.&Τ. και στις Δ/νσεις Α.Α των οικείων Ν.Α. από την Ο.Π..

β) σε περίπτωση που οι εν λόγω εγγυητικές επιστολές δεν παραδοθούν εντός

της ως άνω καθορισμένης προθεσμίας, η σύμβαση ή και η συμπληρωματική σύμβαση μεταποίησης λύονται αυτοδίκαια.

Τα έξοδα έκδοσης των ως άνω εγγυητικών επιστολών βαρύνουν τον μεταποιητή.

Η Ο.Π. οφείλει να προβαίνει αντίστοιχα σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής ανάλογα με την πορεία καταβολής των προκαταβολών ή και των τυχόν εξοφλήσεων των παραδοθεισών παρτίδων πρώτης ύλης.

Η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ της Ο.Π. σε πρώτη ζήτηση αυτής στην περίπτωση που δεν θα τηρηθεί η προθεσμία εξόφλησης της αξίας της πρώτης ύλης, που είναι η 31.01.2011.

γ) Εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης των ως άνω εγγυητικών επιστολών οι μεταποιητές που εξόφλησαν ολοσχερώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την αξία της πρώτης ύλης που παρέλαβαν το έτος 2009, μέχρι και την 31.03.2010.

Μεταποιητική μονάδα που αιτάται για πρώτη φορά την συμμετοχή της στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης δεν εμπίπτει στην παρούσα εξαίρεση.

4. Σας επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 13 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1122/2009, οι συμβάσεις μεταποίησης δύναται να κατατεθούν από τον γεωργό και μετά την 15η Μαΐου 2010 (προθεσμία υποβολής ενιαίας αίτησης), αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης παράδοσης α΄ ύλης για μεταποίηση όπως αυτή έχει καθοριστεί στη σύμβαση μεταποίησης.

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών σας καθώς και των ενδιαφερόμενων Οργανώσεων Παραγωγών και μεταποιητών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης σας για τις νέες ρυθμίσεις και προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε σύναψη συμβάσεων μεταποίησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

 Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ